PRIVACY POLICY

This privacy policy owned by DNK Finland Oy is compatible with the General Data Protection Regulation of the European Union. Created 14.5.2018. Latest update 24.5.2018.

§1 Data controller
DNK Finland Oy
Satakunnankatu 22
33210 Tampere
Finland
info@studiofeelit.fi

§2 Data Protection Officer
Niina Tuominen
info@studiofeelit.fi
0404110096

§3 Name of the register
Customer register and marketing register.
DNK Finland Oy:n privacy policy concerns the following categories:
– natural or legal persons who use services of DNK Finland Oy
– natural or legal persons who contact DNK Finland Oy by using email or website 
– natural or legal persons who order goods or services from DNK Finland Oy website
– natural persons who are working or seeking work for DNK Finland Oy

§4 Lawful basis
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde tai työsuhde).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen, asiakaskokemuksen kehittäminen markkinointi ja DNK Finland Oy:n sisäiset tutkimukset asiakaskokemuksista. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

§5 Content of collected data
Collected data may include the following personal data: name, phonenumber, email address, address, IP-address, username, information of ordered services or goods, invoice address, allergies and other information related to health.  

§6 Sources of collected data
Data is collected using forms, emails, phone calls, social media, contracts, appointments and other situations wherein the data is assigned by the customer. Cookies and other technology may be used if necessary. 

§7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle käsiteltäväksi Suomen henkilötietolain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain mukaisesti

Mahdolliset tahot, joille tietoja voidaan luovuttaa ovat DNK Finland Oy:n osakkuusyhtiöt, DNK Finland Oy tiloissa toimivat sopimusyrittäjät ja työntekijät, kolmannet osapuolet kuten pilvipalveluiden tarjoajat sekä tahot jotka auttavat DNK Finland Oy:tä täyttämään sen lakisääteiset velvoitteet.

§8 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti niin fyysisesti, elektronisesti kuin hallinnollisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti, mutta huomautamme että verkkopalvelut eivät ole aina turvallisin vaihtoehto. DNK Finland Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

§9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

§10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).